POVODŇOVÝ PLÁN města VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán města Valašské Klobouky ID dPP:12104 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s MÚ Valašské Klobouky podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Valašské Klobouky. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Valašské Klobouky a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na vk.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • BRUMOVKA
  • PB  Výpusta, Remízový p., Dubovský p.
  • LB  Rakové, Vesník, Královecký p., Dešňanský p.
  • SMOLINKA

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PMOxxxxx/2020-xxx/xx
ze dne x.x.2020

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/00xxxx/2020 ze dne x.x. 2020
 
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Valašské Klobouky, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: MUVK-SŽP/xxxxx/2020/xxxx ze dne x.x. 2020  

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část září 2020
organizační část září 2020
grafická část září 2020
přílohy září 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze září 2020
offline verze září 2020
digitalizovaná verze září 2020
databáze POVIS září 2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i